2023

Referat fra årsmøte 26. januar

      Det var innkalt til årsmøte kl. 18.00 i lokalene til Uranienborg menighetshus, Oslo. Ni medlemmer møtte. I tillegg var direktør ved Institut francais i Oslo, Sophie Delporte, til stede. Leder, Bente Christensen, var forhindret pga sykdom. Det gjaldt også to andre styremedlemmer. Pierre Lederlin og Knut Tornås representerte dermed styret. Førstnevnte ledet møtet assistert av Tornås.
• Godkjenning av innkalling. Innkallingen ble godkjent.
• Godkjenning av dagsorden. Godkjent.
• Årsmelding 2022. Årsmeldingen ble gjennomgått av Knut Tornås. Punktet som gjaldt problemer med kostnader til leie av lokaler til medlemsmøtene ble utdypet av møteleder. Årsmeldingen ble godkjent.
• Regnskap 2022. Underskudd på kr 1600 ble godkjent.
• Budsjett 2023. Godkjent uten kommentar.
• Årskontingent 2023. Møteleder viste til underskuddet i 2022 og til at en del av inntektene går til obligatorisk medlemskap i AMOPA sentralt. Han ba om kommentarer. Det ble konkludert med at alle ønsket å beholde gjeldende kontingent på kr 300,-. (I tillegg kommer som vanlig prisen for eventuelt abonnement på AMOPA-bladet).
• Valg.
Styret har hatt følgende medlemmer i 2022:
Bente Christensen, leder,     Kari Aaser Quarré, nestleder
Else Boon, kasserer,     Knut Tornaas, sekretær,     Pierre Lederlin, webmestre og ansvarlig for samarbeidet om nettsiden https://pourlefrancais.com
      Det har vært færre medlemmer i styret enn vanlig dette året, og styret uttrykte ønske om påfyll av 1-2 nye. Styret hadde ikke klart å få positiv respons fra de som på forhånd var spurt. Karin Holter som deltok på møtet, meldte sitt kandidatur for ett år, noe som ble møtt med applaus. Gjeldende styre supplert med Karin Holter ble valgt med akklamasjon.
• Eventuelt
      Sophie Delporte kommenterte saken som gjaldt problem med lokaler og bekreftet at det vil bli mulig å benytte «La Grotte» på Institut francais fram til renovering av lokalene starter, kanskje ut på høsten 2023. Hun antydet at en avklaring kunne komme nærmere sommeren om tidspunkt for eventuell start av renoveringen.
    Situasjonen til Lycée francais i Oslo ble tatt opp. Sophie Laporte orienterte. Lycéet får ikke ekstra støtte over statsbudsjettet dette året, og Oslo kommune stenger skolen ved utgangen av 2024 for renovering. Skolen har foreløpig ikke fått tilbud om andre lokaler fra kommunen, slik at skolens fremtid p.t. er uviss. Delporte mente imidlertid at det måtte bli en løsning i løpet av 2024.

Møtet ble hevet kl. 19.00.
    Oslo, 30. januar 2023. Referent, Brynhild Sirevåg